Kapitel 7 - Beviser fossiler evolution?

 

 

Som mange i dag underviste Darwin i at  naturlig udvælgelse forårsager hver slags plante eller dyr til gradvist og konstant at udvikle sig til nye typer/arter planter eller dyr.

 

”The Missing Link” mangles

 

I modsætning til mange af dagens lærebogsforfattere indrømmede Darwin i skrift at fossilfundene ikke viste denne  konstante ændring, som hans egen teori lærer:

 

”Men bare i forhold til hvordan denne udryddelsesproces har virket i enorm skala, så må antallet af overgangsformer have været  helt enormt i tidligere tider. Hvorfor er hvert geologisk lag og hver strata så ikke fyldte med overgangsformer? Geologien viser afgjort ikke en sådan fint gradueret organisk kæde og dette er muligvis det mest indlysende og alvorligste argument imod teorien. Forklaringen ligger, som jeg ser det i de ekstreme mangler i de geologiske fund.”

 

 

Fossilfundene viser at mange typer planter og dyr har levet og er uddøde. Deres tidligste og seneste fossiler udviser ingen bemærkelsesværdige forskelle. Der findes ingen tegn/beviser på den gradvise udvikling fra en plante eller et dyr til en anden plante eller et andet dyr, som Darwins teori behøver. Han havde ret i at indrømme at fossilfortegnelserne ikke viser et dyr, som gradvist ændrer sig til et andet.Overgangsformerne mellem én hovedkategori og en anden mangler.

 ”The missing Links” mangler virkelig. Darwin troede at Overgangsformerne var der og ville dukke op efterhånden, som flere fossiler ville blive fundet. Siden Darwins tid er mange flere fossiler fundet, men fossiler, der viser overgangen fra én plantetype til en anden eller fra én dyreart til en anden mangles stadig.

I tillæg mangles fossiler, som viser udviklingen af organer. Tag fx vinger. Flyvning er en kompleks proces. At udvikle det ville tage mange forsøg over lang tid efterladende fossiler  af forsøg, som er endt i fiasko, som fx kvarte eller halve vinger. De eksisterer ikke.

Derudover er det sådan at flyvende insekter,  fugle, dinosauere  og pattedyr ikke hævdes at have udviklet sig fra ét bevinget væsen. evolutionister hævder i stedet at hver gruppe af flyvende væsener udviklede sig fra et ubevinget dyr i sin egen gruppe, ingen af disse har efterladt fossiler af overgangsformer til udgaver med vinger. Fossiler dukker op i fossilfortegnelserne med vinger og andre organer fuldt udviklede 

Mange biologibøger viser en opfundet fossilfortegnelse, som understøtter evolutionssynspunktet i stedet for at indrømme problemet, som Darwin gjorde, idet de håber læseren vil tro det er virkeligt.

Efter at have læst denne bog, på www.creationism.org medens jeg var ved at skrive den, skrev en evolutionist til mig og protesterede ved at gøre opmærksom på at menneskekraniet viser den gradvise udvikling jeg benægter. Han henviste mig til en hjemmeside, som opstillede kranier, som klart viste at hvert kranie på vejen til at blive et menneske var større end det forgående. Det første jeg bemærkede var at denne hjemmeside placerede kraniet af Neandertalmennesket lige før kraniet af moderne mennesker den var lige præcis så meget mindre, at den viste en gradvis udvikling af morderne mennesker fra  Neandertalmennesket. Da jeg vidste at kranier af Neandertalmennesker gennemsnitligt er 10 til 20 % større end kranier af moderne mennesker bemærkede jeg straks forfalskningen. De havde rent fotografisk reduceret størrelsen på Neandertalmenneskets kranie  for at få det til at se mindre ud end vores for at forestille en gradvis udvikling, som de forsøgte at bevise.

 

Øjne

Mit favoritsvar til dem, som hævder at overgangsformer findes er det kambriske lag, som i årevis  betragtedes for at være begyndelsen på fossilfortegnelserne. Eftersom alle 30 hovedgrupper af  rækker, som findes i dag fremkom pludseligt fuldt udviklede i  kambrium laget kaldes det den kambriske eksplosion.

De fleste af os er blevet undervist om at øjn udviklede sig gradvist trin for trin fra pletter på huden. Hvad viser fossilerne? Langt nede mellem fossilerne i kambrium laget er der fossiler af et dyr kaldet trilobit, som kravlede rundt på bunden af søer og have. Det er et af de fossiler, som bruges til at identificere kambrium laget. Deres øjne er næsten utrolige for evolutionister. Her er 2 citater fra forbløffede evolutionister fra en fascinerende artikel om trilobitøjn i reason and revelation Apologetics Press oktober 2003, sammen med dokumentation for deres citater kommenterede Palæontolog Niles Eldredge fra the American Museum of Natural History : 

 

vi kan med rette forbløffes over disse trilobitter, de ramte meget tidligt i jordens  historie det bedst tænkelige linsedesign, som optisk videnskab nogensinde har været i stand til at designe. Videnskabsskribent Lisa Shawyer konkluderede: trilobitter havde de bedste øjenlinser naturen nogensinde har været i stand til at fremstille. (Lisa J Shawyer,. (1974, "Trilobite Eyes: An Impressive Feat of Early Evolution," Science News, 105:72, Feb. 2)."

 

For nylig har nogle evolutionister dateret fossil til at være endnu ældre (Prekambrisk), men de virker for forskellige til at kunne være forfædre til kambrium fossilerne. De ældste og mest berømte af disse er bakterier, som er dateret til at være 3,55 mia. År gamle, selv ateister indrømmer at de ser ud til at være identiske med nulevende bakterier.

Selv om bakterier  er gået igennem 3,55 mia. Års evolution ser de ud til at være identiske med nulevende bakterier. Moderne øjelinser er ikke så gode, som øjelinser, der er dateret til at være over 540 mil. år gamle

 

Punctuated Equilibrium

  

Tidligere misinformerede evolutionister generelt om fossilfundene ved at hævde at fossiler viser en graduel ændring fra en type plante til en anden. De gjorde nar af og ignorerede de kreationister der hævdede at fossilerne ikke viser disse graduelle ændringer fordi Gud skabte en række grundtyper, som formerede sig  hver efter sin type. På det seneste har 2 evolutionister dog ”sluppet katten ud af sækken”. De hævde også at overgangsfossiler mangler. Da de gjorde det startede Stephen Gould og Niles Eldredge et veritabelt ”evolutionsjordskælv”,

 

"I 1972 rystede Stephen Gould virkelig evolutionskredsen, da han og Niles Eldredge publicerede et skrift, hvor de opfandt begrebet Punctuated Equilibrium." (Richard Monastersky, Chronicle of Higher Education, 3/15/2002, p. 14.)


Gould forklarede at fossilfundene modsiger ideen om langsom graduel evolution. 

"De fleste palaeontologer  forestillede sig at nye arter fremstod som følge af næsten umærkelige langsomme og konstante forandring af hele populationer over lange tidsperioder, et princip kaldet gradualisme, og samtidig, medens man hævdede dette synspunkt i skrifter generelt vidste alle  palaeontologer at langt størstedelen af alle arter fremtræder fuldt færdige i fossilfundene, og at de ikke ændrer sig ret signifikant i den lange periode siden deres fremtræden." (Stephan Jay Gould, Opus 200, Natural History; Aug 91, Vol. 100, Issue 8, pp. 12-16


Gould og  Eldredge ønskede at andre evolutionisterne accepterede det fossilfundene faktisk viser i stedet for at fordreje vidnesbyrdet i fossilfundene for at få dem til at passe med ortodoks evolutionsteori.  Gould og  Eldredge syntes ikke man skulle  komme med falske påstande om fossilfundene. Gould var til sin død i 2002 en af de mest antikreationistiske evolutionister man kan forestille sig, men det var dog ham, der proklamerede at de manglende overgangsformer (the missing links) virkelig mangler og altid vil mangle, fordi evolution ikke er sket gradvist, som Darwin påstod. Gould antydede at efter lange perioder uden signifikante ændringer, som han kaldte stasier skete evolutionen hurtigt i små isolerede grupper af planter og dyr. De lange perioder  med kun ringe forandring kaldet stasier er hvad fossilfundene viser:
 

"Eldredge og specielt den mere oprørske Gould opfordrede pludselig deres kollegaer til at være ærlige i forholdet til sig selv og fossilfundene. Stasier er data postulerede de ."

 

”Stasier er data” betyder at de lange perioder uden forandring , som fossilfundene viser er bevismateriale, som skal udforskes. Selvfølgelig modsætter mange evolutionister sig dette og fortsætter med at lade som om overgangsfossiler er rigelige eller på den anden side: graduel forandring er et faktum. Men fossilerne er bare ikke fundet endnu. Et af de bedste beviser for at overgangsfossiler mangler er at eksperterne er indbyrdes uenige om  hvilke dyr, der var forfædre til hvilke grupper.

Samtidig med at der ingen beviser var til at understøtte Goulds teori om hurtig evolution i små isolerede grupper, så gav hans teori evolutionisterne mulighed for ærligt at indrømme manglen på overgangsformer i fossilfundene i stedet for at hævde at der findes overgangsformer i fossilfundene.

Gould sagde imidlertid ikke at der ingen overgangsformer er og blev ret vred da kreationister antydede at han havde gjort det, så jeg vil lade ham selv forklare sig:

 

”Siden vi foreslog  Punctuated Equilibrium som en forklaring på fossilfundene er det til at blive rasende over at blive citeret igen og igen af kreationister enten på grund af udspekulerthed eller stupiditet. Jeg ved ikke – indrømmende at  fossilfundene ikke indeholder overgangsformer. Overgangsformer mangler generelt på artsniveau, men er rigelige mellem større grupper.”

 

For at vise hvor meget kreationister tager fejl giver han 2 eksempler. Den ene er velkendt: Han kalder australopithecus afarensis det ældste menneske. Australopithecus havde et abehoved, de lange arme og krumme finger, som kendes fra aber, som lever i træer og korte ben, som en abe og tæer, som en abe. I en anden bog  erklærer Gould:

Arch aeopteryx (den første fugl) er så god en overgangsform, som paleontologi kan håbe på nogensinde at finde. Archaeopteryx er ved et mærkeligt sammentræf  den same, som graduelle evolutionister bruger til at bevise deres påstand. Det var en uddød fugl med tænder i næbet og kløer på vingernes albuer, medens evilutionisterne på grund af manglende bevismateriale bruger den som bevis på overgangen fra krybdyr til fugle er den i virkeligheden er storartet eksempel på stasis (ingen forandring). I sit forsøg på at vise forskellen på hans og kreationisters tolkning af fossilerne gav Gould eksempler på undtagelser, som han sagde viser graduel evolution – gjorde de? Du kan bedømme det. Der er funder 7 eller 8 fossiler af Archaeopteryx alle er fossiler af den samme fuldt udviklede fugl. De viser stasis ( ingen udvikling fra det ene Archaeopteryx fossil til det andet. Hvis enten Gould eller gradualisterne virkelig har fossiler, som viser graduel evolution, hvorfor bruger de så disse eksempler?

Folk har protesteret overfor mig og fremvist rapporter, som viser at dinosauere er forfædre til Archaeopteryx, men evolutionister daterer Archaeopteryx til at have levet samtidig med de tidligste  dinosauere og at de såkaldte forfædre levede efter Archaeopteryx.

Mange evolutionister trækker sig lidt og kalder sådanne fossiler ” intermediate” eller ” Intermediary” i stedet for transitional (tre ord, som er så tæt i betydningen at det er svært at finde tre forskellige ord på dansk). Det lyder lidt, som 6 af det ene og et halvt dusin af det andet, men forskellen ligger i at transitional betyder at den ene udviklede sig fra den anden, hvor Intermediary betyder at 2 grupper deler visse karakteristika.

Grunden til at Punctuated Equilibrium sådan rystede evolutionisterne var at hovedargumentet var at fossilfundene ikke viser den langsomme graduelle evolution, som evolutionister havde troet på i mange år. I modsætning til hvad fossilfundene viser prædiker de fleste lærebøger stadig  evolution idet de hævder at  planter eller dyr udviklede sig   graduelt fra andre typer. I stedet for at indrømme at Punctuated Equilibrium er beviser, der modsiger langsom graduel evolution er der nu nogle, der forsøger at skjule uoverensstemmelsen ved at tilføje en lille smule Punctuated Equilibrium til langsom graduel evolution. Her er et eksempel på hvordan en lærebog forsøger at sige tingene på begge måder:

I mange tilfælde viser fossilfundene at grupper af organismer virkeligt udviklede sig graduelt over lang tid, men der er også tegn på at dette mønster ikke altid holder evolution er ofte skredet frem med forskellig hastighed for forskellige organismer i forskellige perioder.

Meningen med Punctuated Equilibrium var dog ikke at være et kompromis, men at være en økse, der skulle fælde den uærlige gamle ide om langsom graduel evolution. Brett skrev:

”Ændredes liv på jorden støt og graduelt over tid? Fossilfundene siger tydeligvis NEJ!

Igennem millioner af år fortsætter livet begivenhedsløst, 

så forstyrrer en serie naturkatastrofer pludselig status quo. Evolutionsforandringer kommer i punkter i lange perioder med stasis, hvor ingen eller næste ingen forandring opstår”

Som Gould siger Brett at fossilfundene taler tydeligt imod påstanden om at liv udviklede sig langsomt og graduelt. Det er besynderligt at evolutionister helt fra fremkomsten af teorien  kunne tro så klippefast på en teori, som så klart modsiger fossilfundene. Darwin havde ret: ” fossilfundene viser ikke de millioner af  ”overgangsfossiler”, som ville bekræfte ideen om langsom graduel evolution. Bretts udtalelse minder hans evolutionistkolleger om hvad fossilfundene virkelig viser og forsøger at få dem til at stoppe med at ”ære” det traditionelle evolutuonsdogma. Fossilfundene skulle hellere diktere, hvad de lærer andre end traditionel evolutionstænkning.

Fossilfundene understøtter hverken hurtig eller langsom graduel evolution fossilfundene viser særskilte grupper, som opstod fuldt udviklede og forblev uforandrede til de uddøde. Det er hvad vi kunne forvente hvis Gud skabte de forskellige grupper. Punctuated Equilibrium antyder en evolutionsforklaring på manglen på overgangsformer i fossilfundene. Men eftersom den er baseret på fravær af fossiler er den heller ikke understøttet af beviser. Mine venner, som tror enten på langsom eller hurtig evolution  gør det af tro. Som kreationist har jeg også tro.